پناهندگان (Geflüchtete Farsi)

حمايت از پناهندگان در فشار روحى

شما از كشور ديگرى گريخته ايد و…

متشنج، تحت استرس و فشار هستيد؟

يا بسيار نگران هستيد؟

يا به ميزان زيادى فكر و خيال مى كنيد؟

يا احساس بدى داريد؟

يا تجربه ى بدى داشته ايد؟

يا خاطراتى داريد كه شما را آزار مى دهند؟


ما يك راه درمان در اختيار شما قرار مى دهيم:

در اين روش ما بسيار صحبت مى كنيم.

شما اطالعاتى در مورد سالمت روح و روش درمان در آلمان به دست مى آوريد.

در مشكالتى كه داريد حمايت مى شويد.

درمان در يك گروه و يا به تنهايى مى باشد.

در صورت لزوم يك روانشناس كه به زبان خودتان صحبت مى كند شما را درمان مى كند و يا با كمك مترجمان درمان مى كنيم.


چگونه پيش مى رود؟

ما روشهاى جديد درمانى را براى افرادى كه از جنگ، ترس و يا خشونت گريخته اند آزمايش مى كنيم.

شما با ما تماس مى گيريد. ما به شما اطالعات بيشترى در مورد پروژه مى دهيم. ما سئواالت شما را پاسخ مى دهيم.

ما دقيقأ بررسى مى كنيم كه شما چه مشكالتى داريد. اين „تشخيص بيمارى“ نام دارد.

هنگامى كه شما در پروژه شركت كنيد، يا فورأ درمان را شروع مى كنيد و يا بعد از مدتى حمايت مى شويد.

بعد از درمان، ما بررسى مى كنيم كه آيا حال شما بهتر شده است يا نه. به اين منظور جلسات ديگرى با فاصله ى معين برايتان

در نظر گرفته مى شود. جهت شركت در اين جلسات پول درياف خواهيد كرد.


چه كسى ميتواند شركت كند؟

شما استرس داشته، تحت فشار بوده يا حس بدى داريد، از خاطرات و يا رويا هاى بد رنج مى بريد، احساس ترس مى كنيد و يا

زياد فكر و خيال مى كنيد.

بيشتر از ٨١ سال سن داريد.

از كشور ديگرى به آلمان پناه آورده ايد.

خشونت و يا تهديدى را تجربه كرده ايد.

براى مشكالتتان نياز به درمان داريد.


چه مزايايى وجود دارد؟

شما اطالعاتى در مورد درمان در آلمان به دست مى آوريد.

تحت درمان قرار مى گيريد.

شما از استرس و فشار رهايى مى يابيد.

شما جهت شركت در جلسات آزمايش بعد از پايان درمان پول دريافت مى كنيد.